Hội nghị góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ trường và Đối thoại với đoàn viên, sinh viên học kỳ II, năm học 2019 – 2020

Đăng ngày . Chuyên mục: Nhịp sống Đoàn - Hội |

Chiều ngày 01/6/2020, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Hội nghị chuyên đề góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đối thoại giữa thường trực Đoàn – Hội trường với cán bộ Đoàn – Hội các cấp.

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ trường nhằm tập hợp trí tuệ của đoàn viên, sinh viên tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng bộ trường; thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng. Giúp Đảng ủy trường nắm được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, sinh viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tổ chức đối thoại giữa thường trực Đoàn – Hội trường với cán bộ Đoàn – Hội các cấp nhằm thông tin về tình hình và các hoạt động trong thời gian tới của Đoàn – Hội các cấp tại trường; lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất từ phía cán bộ Đoàn – Hội các cấp, góp phần ổn định tình hình trong đoàn viên, sinh viên.

Đồng thời, thể hiện vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đoàn – Hội tại trường đối với đoàn viên, sinh viên; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, sinh viên tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội các cấp tại trường tổ chức; công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra hoạt động phải diễn ra thường xuyên, liên tục, phổ biến đến đông đảo đoàn viên, sinh viên. Tổ chức thực hiện việc đánh giá, khảo sát, lấy ý kiến đoàn viên, sinh viên về các hoạt động do Đoàn – Hội các cấp tại trường tổ chức.

You may also like